โปรไก่โห่ ประกาศ • มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 • ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส. 2 ปี)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า

แผนการเรียน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี


เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและทะเบียน ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ถนนสาทร 13
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-675-5078-82 ต่อ 101 – 104
ในวันและเวลาราชการหรือสามารถเตรียมใบสมัครโดย Download ใบสมัคร ปวส. ทางนี้ได้เลย

Call Us Now
Tel: 02-675-5078