ข่าวและกิจกรรม

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ในการเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ซึ่งนักเรียนทุกคนเตรียมตัวและตั้งใจในการประเมินความรู้ของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 12/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 12/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้ข้อคิดในการจัดการศึกษา การดูแลพฤติกรรมของนักเรียนรวมถึงการสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและกีฬาหมากล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการและจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและทักษะกีฬาหมากล้อม เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผ่านการแข่งขันประเภทต่างๆ รวมถึงรางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายนอกโรงเรียน โดยเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8.10 - 8.30 น.ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078