ข่าวและกิจกรรม

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (English Spelling Contest) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "Inter-School English Speech Contest 2019" เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 การให้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 คณะกรรมการได้ปรึกษาและหาแนวทางในการจัดทวิภาคี ความคืบหน้าในการพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น การบริหารจัดการเงินอุดหนุนของนักเรียนในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และเรื่องอื่นๆ ที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงความสำคัญ ความปลาบปลื้มยินดีในการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในวันที่ 20-23 พ.ย. นี้ การที่ครูทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันตลอดเวลา การใช้ภาษานอกจากภาษาอังกฤษแล้วต้องเป็นภาษาจีนด้วยและควรดูแลสุขภาพให้ดี ต่อจากนั้นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ ปิดท้ายด้วยการร่วมกันแสดงความยินดีกับครูที่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 - 17.15 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078