ข่าวและกิจกรรม

Wrap Up หัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ "Human Resource Management" โดยเชิญคุณรมิตา นพคุณทอง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทโตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของ HR ในปัจจุบัน กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลพนักงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานขอให้ทุกคนสวดภาวนา ร่วมไว้อาลัยให้กับโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราช แจ้งให้ทราบถึงพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 พิธีรับประกาศนีบัตรอันทรงเกียรติของนักเรียนชั้นปีที่ 3 งานปัจฉิมนิเทศและงาน Graduation Party และเรื่องแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 15/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการขอให้กรรมการทุกท่านร่วมสวดภาวนาไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่จากไปในเหตุการณ์กราดยิงที่ห้าง Terminal 21 โคราช แจ้งให้ทราบถึงการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การรับนักเรียนใหม่ และการนำเสนอเรื่องต่างๆ ของหัวหน้าฝ่าย ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up หัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Wrap up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 หัวข้อ "Adding Value to Product" โดยคุณพิชญุตม์ กุศลสิทธิรัตน์ และคุณมาสตาร์ ซูราจ ซาฮี เจ้าของธุรกิจข้าวกล่องอาม่า มาให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า การนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับธุรกิจเพื่อให้มีลักษณะพิเศษ สร้างความแตกต่างในสินค้าประเภทเดียวกัน และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-14.40 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ