ฝ่ายการเงินและบัญชี

มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

มิสสุวิมล อิ่มถวิล

 

มิสพิมลนาฎ ปั้นทอง

 

มิสพัชรี คงพล