ACC.AC.TH

พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ

 
งานกิจการนักเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 ในวันปัจฉิมนิเทศ โดยท่านผู้อำนวยการ 
ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และคณะครู เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย
ความภาคภูมิใจกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ
 
camera5
ดูภาพ