ACC.AC.TH

ขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนปี 3 รุ่น 76

 
คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 ที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 นี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต เจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งที่กระทำด้วยความดี
และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ถ่ายรูปร่วมกัน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
IMG 1
IMG 2
IMG 3
IMG 5