ACC.AC.TH

ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบของนักเรียนปี 1 และ ปี 2

 
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่ 2 เพื่อประชุมผู้ปกครอง
และรับผลสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2  โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้ให้หลักการ แนวคิดใน
การบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และความร่วมมือกันในการช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพต่อสังคม
และประเทศชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ  เวลา 8.30 - 13.00 น.
 
camera2
ดูภาพ