ACC.AC.TH

Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 
วันแรกของ Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560  โดยท่านรองผู้อำนวยการ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ
กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดแก่นักเรียนสำหรับการเรียนที่ ACC  หลังจากนั้น มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าวิชาการ
ได้ให้รายละเอียดด้านวิชาการ และจัด pre-test ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ห้องเรียนชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต
ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
camera5
ดูภาพ