ACC.AC.TH

กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 วันเปิดเทอม

วันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ กระชับความรัก
ความสามัคคี โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน แล้วออกมานำเสนอ  สร้างการทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ  เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
camera3
ดูภาพ