ACC.AC.TH

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 1

PROGRAM A   
ห้อง 1/1 ห้อง 1/2

 rachanee

       มิสรัชนี อังคารชุน     ครูประจำชั้น

 chutima

    มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม   ครูผู้ช่วย 

 rungrote

 ม.รุ่งโรจน์ เดชศิริเจริญชัย ครูประจำชั้น

 srisupa

   มิสศรีสุภา ธนสินทรัพย์   ครูผู้ช่วย

       
PROGRAM B
  ห้อง 1/3  
 

sorarat

 มิสสรรัตน์ ศรีสิทธิชัยกุล   ครูประจำชั้น 

navarat

 มิสนวรัตน์ บูรณประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย