ACC.AC.TH

วิจัยในชั้นเรียน 2553

เรื่อง การศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ปวช. 3 แผนการเรียนเอ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มิสศรีสุภา ธนสินทรัพย์

เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ วิชาครอบครัวศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 โดย ม.จักรกริช อิทธิคม

เรื่อง ปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างประเภท โดย ม.รุ่งโรจน์ เดชศิริเจริญชัย

เรื่อง การฝึกจับใจความและการเป็นผู้ฟังที่ดี โดย มิสกรองทอง สุภาวสุวัตร์

เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านระเบียบวินัย โดยเน้นความตรงต่อเวลาในการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย มิสกรองทอง สุภาวสุวัตร์

เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มชายและ แบบกลุ่มหญิงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดย มิสณัฏสุดา เจริญเกียรติบวร

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้การเรียนเสริมด้วยตนเองในระบบ E-learning โปรแกรม Word Processing มิสมาลีรัตน์ สุภาพวงศ์ชัย

เรื่อง ส่งเสริมนักเรียนทำความเคารพตามแบบมารยาทไทย โดย มิสเบ็ญจางค์ แจ้งใจเจริญ

เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1 - 1/5 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย ม.เดชา เกื้อหนุน

เรื่อง การเพิ่มการสอบย่อยวิชาวิทยาศาสตร์มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ม.นพคุณ โรจน์พิพัฒน์กุล

เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง โดยมิสอมรมาลย์ เบสท์

 

<< กลับ