ACC.AC.TH

วิจัยในชั้นเรียน 2554

เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ วิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 โปรแกรม เอ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย ม.จักรกริช อิทธิคม

เรื่อง การใช้ประโยคในการเขียนเรียงความของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างประเภท โดย ม.รุ่งโรจน์ เดชศิริเจริญชัย

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกประกอบสื่อการสอนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดย มิสณัฏสุดา เจริญเกียรติบวร

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดย มิสพรทิพย์ สุภาพวงศ์ชัย

เรื่อง ความพึงพอใจในการทำแบบทดสอบ โดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Quiz online) โดย มิสพรทิพย์ สุภาพวงศ์ชัย

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย มิสมาลีรัตน์ สุภาพวงศ์ชัย

เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียน โดย มิสกรองทอง สุภาวสุวัตร์

เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนปีการศึกษา 2554 โดยมิสกุลธิดา พิรุณธนาไพศาล

เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ วิชาครอบครัวศึกษา และความปลอดภัย ในชีวิตของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 โปรแกรม เอ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย ม.จักรกริช อิทธิคม

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "เลขยกกำลัง" ของนักเรียน ชั้น ปวช.3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน โดย มิสศรีสุภา ธนสินทรัพย์

เรื่อง การสร้างจินตนาการในการเขียนเรียงความด้วย Mind Mapping โดย มิสอมรมาลย์ เบสท์

เรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น ปวช.1/3 - 1/5 ภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดย มิสอ้อมทิพย์ ศรัทธาพันธ์

 

<< กลับ