โปรไก่โห่ ประกาศ • ประกาศเรื่องการสอนผ่านระบบออนไลน์ • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ • ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษา •
การรับสมัคร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. 3 ปี)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเกรด 9 หรือเทียบเท่า

แผนการเรียน

แผนการเรียน A (Program A)
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนทุกรายวิชา ตําราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

แผนการเรียน B (Program B)
หลักสูตรภาษาไทย โดยมีการเรียนการสอนและการใช้ตำราเรียนเป็นภาษาไทย

แผนการเรียน C (Program C)
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนทุกรายวิชา มีการเรียนการสอนที่เน้นภาษาจีนธุรกิจ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัครหรือ มาขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและทะเบียนชั้น 1 อาคารโรคาเซียง
  • ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่ใบสมัคร
  • ใบ ปพ.1 ที่แสดงเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการเรียน
  • ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม หรือเอกสารสําคัญอื่นๆ ที่บ่งบอกสถานะการเป็นนักเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร

หรือ สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นี้

กรอกใบสมัครออนไลน์

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนมายื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและทะเบียน ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง
ตามวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครมาที่เบอร์โทรสาร 02-675-5083 หรือส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ info@acc.ac.th หรือ สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ทันที และรอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียนเพื่อแจ้งรอบวันเวลาการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


วันสอบ

ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมาตามวันที่โรงเรียนกําหนด
  • ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ (Grammar, Comprehension)
  • เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง ความยาว 5-10 บรรทัด
  • ทดสอบทักษะการอ่านด้วยการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
  • สัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง


โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-675-5075-82 หรือ info@acc.ac.th

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104