โปรไก่โห่ ประกาศ • เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 • เรียน Intensive Course ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 (นักเรียนใหม่) วันที่ 12-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 • ขอยกเลิก การให้บริการสถานที่ในโรงเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 • ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต • ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษา •
การรับสมัคร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส. 2 ปี)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า

แผนการเรียน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและทะเบียน ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ถนนสาทร 13
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-675-5078-82 ต่อ 101 – 104
ในวันและเวลาราชการ

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104