ข่าวและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้ให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการอธิบายถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 พร้อมกับส่งผลการวัดผลประเมินผลไปให้กับผู้ปกครองทางเมล์ ต่อจากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุม มีดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษยเก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.45-11.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.15-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการเรียนของแต่ละคน มีบรรยากาศขอความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการเตรียมพร้อมกันมาเป็นอย่างดี โดยการสอบมีในวันที่ 18-20-22 ก.ค. 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักการเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้มีศีลธรรมคุณธรรม ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา โอกาสนี้ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างบุญและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.10-8.10 น. ณ ลานเอนกประสงค์ข้างอาคารมงฟอร์ต คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่าที่ร่วมทำบุญต้นเงิน มอบถวายวัดยานนาวา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,550 บาทถ้วน ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ด้วยเทอญ.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078