ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)" โดยเชิญคุณอาคม ทิมประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร พัฒนาระบบบริหารงานจราจรและเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยบูรพามาให้ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันหมากล้อมให้กับนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการติดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขันคือ ประเภทคู่ชาย นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น ห้อง 3/3 และนายวีรวิชญ์ บัณฑิตานุกูล ห้อง 3/1 ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร ประเภทคู่ผสม นางสาวศุภิสรา พงษ์รัตนกูล ห้อง 1/3 และนายณภัทร ปัทมินทร์ ห้อง 1/1 ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบรางวัลที่ได้รับจากแข่งขันให้กับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจ และให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลในโอกาสฉลองครบ 100 ปี การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การทำ MOU กับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย การดูแลนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัยและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม คือ กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ และการประชุมครูในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาหมากล้อมและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพทางด้านหมากล้อมของตนเองในฐานะนักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104