ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

งานกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีร่วมกันจัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้หัวข้อว่า "กิจกรรมรู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" โดยแบ่งเป็น 2 สี คือ สีน้ำเงินและสีเหลือง เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักทำงานร่วมกันตามความถนัดความสามารถของแต่ละคน และให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้เชิญคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ หนึ่งในทีมงานของ Entrepreneurs' Organization Thailand สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม "ครูสู่ดั้ง" รุ่นที่ 1

ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม "ครูสู่ดั้ง" รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเรียนรู้กระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมให้กับคุณครูและนักเรียนที่สนใจ ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม

Counseling Workshop โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน

ศูนย์ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัย และให้เห็นความสำคัญของความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออารีต่อกัน ทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวและในสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078