ข่าวและกิจกรรม

ภราดาวิหาร ศรีหาพลผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล และฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของ ภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเทศกาลลอยกระทงและฮาโลวีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดรวม 2 กิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในเทศกาลลองกระทงและเทศกาลอาโลวีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึมซับและสีบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและของต่างชาติ รวมถึงได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางด้านความคิดและวิธีการทำงานร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ของการชุมนุมและสถานการณ์ของโควิด-19 ขอให้ครูทุกคนช่วยกันดูแลนักเรียนให้ดี สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงต่างๆ การลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การช่วยกันอย่างจริงจังในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่ายในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.45-18.00 น. ณ หัองสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแสดงความเป็นห่วงในเรื่องการดูแลสุขภาพจากสภาวะอากาศ จากโรคโควิด-19 การแสดงออกทางด้านความคิด ต้องมีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การจัดงานอย่างดีที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การเตรียมความพร้อมในการทำ MOU เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การประเมินการทำงานของบุคลากร และเรื่องเสนออื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104