ข่าวและกิจกรรม

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจให้เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมรับน้องภาคสนามตามซุ้มเพื่อความสนุกสนาน ร่วมแรงร่วมใจ และในช่วงบ่ายกิจกรรมหา Prince และ Princess น้องใหม่ ที่ชัั้น 3 หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย โดยพิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 2 ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานลงนามร่วมกับคุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมีมิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีนร่วมแสดงความยินดี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในเรื่องของการเป็นคนมีระเบียบวินัย การฝึกตนเป็นคนให้เกียรติต่อผู้อื่น เคารพผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน ในคาบเรียนวิชา Ethics ประจำเดือนมิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ