ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในด้านของความศรัทธาที่มีต่อแม่พระ เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือคน ครูจึงต้องช่วยเหลือนักเรียน อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความกตัญญูรู้คุณ และเน้นถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การสื่อสารกันจะต้องชัดเจนและทั่วถึง ต่อจากนั้นเป็นการให้ข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี มีการประกวดความสามารถและคัดเลือกนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อมาเป็น Prince และ Princess ประจำปีการศึกษา 2563 มีการแสดงของนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 เหล่านี้คือคุณสมบัติของนักเรียน ACC ที่มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และทำงานร่วมกันได้อย่างดี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้อง ACC

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี และกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม และยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูและพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่แล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีใหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่านเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ ต่อจากนั้นเป็นพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ เป็นการต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จพิธีนักเรียนทุกคนได้รับขนมจากคุณพรชัยซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่น Commerce และเป็น Managing Director ของ Fruit Organic Company Limited ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104