ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมครูครั้งแรกของปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และแสดงความห่วงใยแก่ครูในการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด การปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ให้แนวคิดแก่ครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แนะนำภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคนใหม่ และการเตรียมการสอนทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกำชับให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การเตรียมความพร้อมของการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ ต่อด้วยเรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาจากฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตร ปวส.

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศก์เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยดูห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ต้องมีของทั้ง 3 สาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับศิษย์เก่าเจ้าของธุรกิจต่างๆ จัดฝึกงานให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยนักเรียนจะได้ปฏิบัติงานจริงในธุรกิจที่หลากหลาย และให้ได้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด คือ 40 วัน 320 ชั่วโมง นอกจากนี้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากทางเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ผ่านวิชาฝึกงาน (Work Practice) ดังนั้นมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนปฏิบัติงานจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104