ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 การให้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 คณะกรรมการได้ปรึกษาและหาแนวทางในการจัดทวิภาคี ความคืบหน้าในการพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น การบริหารจัดการเงินอุดหนุนของนักเรียนในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และเรื่องอื่นๆ ที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงความสำคัญ ความปลาบปลื้มยินดีในการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในวันที่ 20-23 พ.ย. นี้ การที่ครูทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันตลอดเวลา การใช้ภาษานอกจากภาษาอังกฤษแล้วต้องเป็นภาษาจีนด้วยและควรดูแลสุขภาพให้ดี ต่อจากนั้นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ ปิดท้ายด้วยการร่วมกันแสดงความยินดีกับครูที่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 - 17.15 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินแจ้งเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 10/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งโรมันคาทอลิกซึ่งสร้างความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง การร่วมฉลองครบ 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ความร่วมมือกันของโรงเรียนกับสมาคมศิษย์เก่าในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อรับนักเรียนใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ และกิจกรรมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104