ข่าวและกิจกรรม

พิธีอำลาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 79 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีอำลาและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลและผูกข้อมืออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคน เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ต่อจากนั้นเป็นงานอำลาของรุ่นน้องปี 1 และปี 2 สร้างความประทับใจ ตื้นตันใจให้กับรุ่นพี่เป็นอย่างมาก ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 79 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร มีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ แขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ และพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่ได้มุ่งมั่น มุมานะ พากเพียรจนประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเปิดปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครมีเวลาในการหาเสียง และแถลงนโยบายให้ทุกคนได้รับทราบก่อนการเลือกตั้ง เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานการมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 และเสนอรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี รับรองจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี และเสนออนุมัติงบประมาณปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104