ข่าวและกิจกรรม

การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) โดยมีตัวแทนกรรมการสมาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยภราดาวิหาร สรีหาพล ผู้อำนวยการ ได้มอบข้าวสารให้กับชุมชุนที่อาศัยบริเวณรอบโรงเรียน ครอบครัวละ 5 กิโลกรัม และคุณนุชนารี ประราศรี เลขานุการวัดเซนต์หลุยส์ มาร่วมบุญกับทางโรงเรียน โดยนำไข่ไก่สดจำนวน 600 ฟอง มาร่วมบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนมีความห่วงใยทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้าย

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดสัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนแบบออนไลน์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดสัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนแบบออนไลน์ (วันจันทร์ที่ 9, วันพุธที่ 11 และวันศุกร์ที่ 13) นักเรียนให้ความสำคัญและเข้าห้องสอบกันอย่างพร้อมเพรียงตามที่ทางวิชาการจัดให้ ทุกคนตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ มีคุณครูช่วยดูแลการสอบจากที่บ้านและที่โรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จัดการเรียนการสอนตามปกติในเร็ววัน

อ่านเพิ่มเติม

คณะครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล SWOT เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2570

คณะครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีพ.ศ.2565-2570 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และ ปวส.ระบบทวิภาคี ด้านการดูแลป้องกันอย่างเข้มข้นและเข้มงวดในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอของฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078