ข่าวและกิจกรรม

งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 79 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงาน Graduation Party ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และแขกผู้มีเกียรติมากมายหลายท่านเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในความมุ่งมั่น จริงจัง ตั้งใจจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ งานจัดในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-21.30 น. ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วาระพิเศษ)

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ แจ้งว่ามีประกาศด่วนที่สุดออกมาหลายฉบับในช่วงนี้ โดยเฉพาะประกาศของกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือในการปฏิบัติ และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดกิจกรรม หรือหากมีจะต้องมีมาตรการตรวจคัดกรองในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมใดที่ยกเลิกจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบอย่างเป็นทางการ เช่น การรับผลสอบของนักเรียน งาน Home Coming Day และอื่นๆ ก็ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการตามนี้ และมีเรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ รวมถึงการดำเนินการในปีการศึกษาหน้า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การสอบ TOEIC เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2 เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดเพราะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งที่โรงเรียนปลูกฝัง และผลักดันให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียน การทำงานหรือประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนชั้นของนักเรียนในปีการศึกษาหน้า การสอบวันแรกนักเรียนทุกคนต่างมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำข้อสอบ และในช่วงของการเฝ้าระวัง โควิด-19 ทางโรงเรียนจัดให้มีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับนักเรียนทั้งเข้า-ออกจากห้องสอบเพื่อความปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104