ข่าวและกิจกรรม

นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ได้แสดงออกในทักษะด้านต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน มีการแข่งขันพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ การแข่งขันผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขัน Spelling Bee Contest การแข่งขัน Business Quiz Participants และการประกวดโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยมาเป็นเกียรติมอบรางวัล ให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 8.15 น. ณ ลานหญ้าหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกิจกรรมเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การดูแลนักเรียน การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมทีมงาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาหน้า โดยก่อนการเลือกตั้งมาสเตอร์นิมิต พฤฒิสัตยากูล คุณครูและศิษย์เก่าได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพและการปฏิบัติต่อกันอย่างพี่น้อง หลังเลือกตั้งประธานนักเรียนเสร็จภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้โอวาท ข้อคิดควรปฏิบัติแก่นักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงบ่ายมีการแข่งขันภาษาอังกฤษ (Spelling bee) มีการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชา Project Work และการแข่งขันตอบคำถามทางด้านธุรกิจ มีการมอบรางวัลสำหรับการแข่งขันทุกรายการ ต่อจากนั้นภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวปิดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078