ข่าวและกิจกรรม

รับประกาศนียบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง และ มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-21.00 น. ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับตัวแทนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อเปิดทวิภาคี

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และคณะครูผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อหารือ หาข้อตกลงร่วมกันในการเปิดทวิภาคี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "Achievement Secret" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดย PNA 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA2) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยเชิญ โค้ช อัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี มาให้ความรู้ เสริมทักษะทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการชนะอุปสรรคทั้งปวงและประสบความสำเร็จในชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสถาบันการศึกษาวิชาชีพจากจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียน และ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยนาย Li Gao Ph.D.,Dean จาก China-Sichuan Silk Road Vocational Education Research Institute เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการเปิดสอนนักเรียนจากจีนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104