ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการทำสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 นี้ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งในระดับ ปวช. ระดับ ปวส.ภาคปกติ และปวส.หลักสูตรทวิภาคี ต้องชี้แจงและอธิบายให้ผู้ปกครองทราบอย่างถูกต้องเป็นจริง เรื่องของทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละฝ่ายแต่ละงานต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการบันทึกให้เป็นปัจจุบัน การเป็นครูจะต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการรายงานการดำเนินการต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละงาน รวมถึงการแสดงความยินดีกับการแต่งงานของครูของเรา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าทางมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดจะจัดแข่งขันกอล์ฟโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมข้อมูลของหลักสูตร ปวส.ทวิภาคีให้ดี มีเอกสารประกอบหรืออื่นๆให้ครบถ้วน การทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียน การจัดทำงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 และอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดมาโดยเฉพาะการจัด Open House ให้กับนักเรียนที่สนใจการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การรับรองจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป มีกิจกรรมสืบสานบ้านสีเขียวของพ่อ และภราดวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00-10.00 น. ณ St.Mary's Square

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078