ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563

การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งเรื่องน่ายินดีในการบวชตลอดชีพของภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส.ระบบทวิภาคี การร่วมงาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 และการขอบคุณของฝ่ายต่างๆ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดปีการศึกษา ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน การกล่าวอำลาของพนักงานเกษียณและการจับฉลากรับรางวัลในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชัั้น 2 และห้องอาหารโรจนารุณ อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจความพร้อมการขอขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ระบบทวิภาคี) โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงค์ คุณไพรัตน์ พรมมา คุณณัฐฏ์ชรินทร์ ป้อมประกาย คุณวนิดา แอนนัส คุณธิดารัตน์ แร่ทอง และคณะกรรมการจากสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล คุณไพรัตน์ เป็นสุขมาร่วมตรวจความพร้อมด้านสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ของโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลานักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์เฉลิม สุวรรณคณารักษ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ต่อจากนั้นน้องปี 1 และน้องปี 2 จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่อย่างซาบซึ้งและประทับใจ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นประธานทางศาสนา โอกาสนี้ภราดาณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 27 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 3 ผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมถึงคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104