ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานการประชุมแจ้งเรื่องการร่วมงานฉลองบราเดอร์อาจิณ เต่งตระกูลบวชครบ 50 ปี และบราเดอร์วีรยุทธ์ บุญพราหมณ์บวชครบ 25 ปี และคณะบราเดอร์ที่ทำงานด้านการศึกษามานานเกือบ 200 ปี การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้และการสืบสานวัฒนธรรม แจ้งให้ทราบถึงการอบรมการพัฒนาหลักสูครของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อจัดการศึกษา การสอบปลายภาคของนักเรียน การสื่อสารภายในองค์กรและการประเมินบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักเรียนและให้นักเรียนได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งนักเรียนได้เตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดี มีบรรยากาศของความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำสอบของทุกคน ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพลผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล และฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของ ภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเทศกาลลอยกระทงและฮาโลวีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดรวม 2 กิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในเทศกาลลองกระทงและเทศกาลอาโลวีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึมซับและสีบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและของต่างชาติ รวมถึงได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางด้านความคิดและวิธีการทำงานร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078