ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อมูล เนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากการไปร่วมประชุมของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 ภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวทได้ให้แนวคิด แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียนในทุกด้านและในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่ออกไปอบรมสัมมนาภายนอกได้มาแบ่งปันข้อมูล ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม และร่วมยินดีกับเพื่อนครูที่เกิดในเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.45 - 17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2562 โดยประธานให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกเมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิฯ การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการสรุปผลของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในเดือนสิงหาคม และนำเสนอการดำเนินการของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อมกระชับมิตร ชื่อว่า "การแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดการแข่งขันหมากล้อมกระชับมิตรโดยใช้ชื่อว่า "การแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019" โดยผู้อำนวยการของทั้ง 2 โรงเรียนเห็นพ้องกันว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างพัฒนาการทางด้านจิตใจและสติปัญญา อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทีมนักกีฬาหมากล้อมของทั้ง 2 โรงเรียนด้วย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณี เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104