ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณประสิทธิ์ ธารทองได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อให้ใช้ในกิจการของโรงเรียน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคณะผู้บริหาร BLCU และคณะนักศึกษาให้การต้อนรับพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เจ้าคุณเย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ประธานคณะผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ รวมถึงรับทราบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ลงนามร่วมมือกันระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญองเดอ มงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 2 กิจกรรมสำคัญ คือ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30-10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในด้านของความศรัทธาที่มีต่อแม่พระ เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือคน ครูจึงต้องช่วยเหลือนักเรียน อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความกตัญญูรู้คุณ และเน้นถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การสื่อสารกันจะต้องชัดเจนและทั่วถึง ต่อจากนั้นเป็นการให้ข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078