ข่าวและกิจกรรม

พิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับครูและพนักงานเกษียณ โดยปีการศึกษา 2563 มีคุณครูเกษียณหนึ่งท่านคือ มาสเตอร์ธัชชัย บำรุงชน และพนักงานเกษียณ 2 ท่าน คือ นางสาวธนิต นางวงศ์ และนายประเสริฐ บุญยามา พิธีจัดอย่างสมเกียรติโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเพื่ออำลา และขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมคนดีศรี เอซีซี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอภิบาลร่วมกับงานกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยเรียนเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธี และกิจกรรมคนดีศรีเอซีซี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนในการทำความดี ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้ให้ข้อคิดควรปฏิบัติแก่นักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ได้แสดงออกในทักษะด้านต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน มีการแข่งขันพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ การแข่งขันผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขัน Spelling Bee Contest การแข่งขัน Business Quiz Participants และการประกวดโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยมาเป็นเกียรติมอบรางวัล ให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 8.15 น. ณ ลานหญ้าหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกิจกรรมเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การดูแลนักเรียน การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104