ข่าวและกิจกรรม

คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณี เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 ไปให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์

ฝ่ายวิชาการโดยงานบริการวิชาการได้นำนักเรียนชั้นปีที่ 2 นักเรียนชั้นปีที่ 3 และคณะครูออกไปให้บริการวิชาการในวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษเรื่อง Start-Up Business (How to be entrepreneur) สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้เชิญวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าและบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ คุณชานน ริกุลสุรกาน (ศิษย์เ่ก่ารุ่น 67) คุณชนธัญ กิตติสถากุล (ศิษย์เก่ารุ่น 68) คุณนนทพร ธีระวัฒนสุข (หญิงแย้) และคุณมงคล ปิยสุนทร มาบรรยาย เรื่อง Start-Up Business (How to be entrepreneur) เพื่อจุดประกายและเป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณตามความเชื่อและศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก โดยเชิญคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวระดับชาติมาเป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วมีการจัดขบวนแห่แม่พระอัสสัมชัญโดยมีประธานในพิธี คณะภราดา คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนร่วมในขบวนแห่ และการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.15 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104