ข่าวและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ กับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยโดยคุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีมาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย และมิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมพิธีลงนามในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.50-14.40 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการระยะสั้น

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนให้มากขึ้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น และได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนผู้สมัครได้หาเสียง แถลงนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง รู้จักใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประสิทธิ์ ธารทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และมิสจุฑามาศ รัตนาคม ผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104