ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 2562 และให้ทราบถึงวิธีการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และอื่นๆ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 มีการสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 2562 กิจกรรมต้อนรับนักเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 พิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะมีในเดือนมิถุนายนนี้ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดวาดภาพในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างและประกวดป้ายนิเทศรณรงค์งดสูบบุหรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2562 เพื่อเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้งานบริหารความเสี่ยงและงานปกครองฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนประกวดป้ายนิเทศความรู้เรื่อง "วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ จึงได้เรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.20 น. ณ ลานหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และรับผลสอบ Intensive

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการเน้นย้ำผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ต่อจากนั้นมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้อธิบายรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่นักเรียนชั้นปีที่ 1 ต้องเรียนพร้อมกับส่วนเสริมต่างๆ นอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให้และรับผลสอบ Intensive ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-12.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104