ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 มีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลางจากมูลนิธิฯ เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ การจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การแจ้งความคีบหน้าของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น และการจัดทำบริษัทเสมือนจริงใน ACC เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ และอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประชุมกับศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติและมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาให้ข้อคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกันของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา พระสงฆ์จำนวน 39 รูปจากวัดยานนาวา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.30-9.10 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

คอนเสิร์ต รวมพลัง ประสานใจ "เธอยังมีฉันเสมอ" ของชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเชิญให้เข้าชมคอนเสิร์ต "เธอยังมีฉันเสมอ" จากวง getsunova ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อสร้างพลัง ประสานใจให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104