ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้คุณครูช่วยกันสวดภาวนาให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้หายป่วยโดยเร็ว การเปิดระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2563 การทำทวิภาคีกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล การทำ MOU กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และร่วมกันดูแลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ต่อด้วยการให้ข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ จากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.45-17.45 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดีขึ้น การสวดภาวนาให้กับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ให้หายโดยเร็วและให้ข้อมูลแก่นักเรียนในการป้องกัน ให้ความรู้เพื่อให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกและตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เรื่องของงบประมาณปีการศึกษา 2563 การซื้อเครื่องปรับอากาศ การเปิดหลักสูตร ปวส. และเรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

รับประกาศนียบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง และ มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-21.00 น. ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับตัวแทนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อเปิดทวิภาคี

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และคณะครูผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อหารือ หาข้อตกลงร่วมกันในการเปิดทวิภาคี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078