ข่าวและกิจกรรม

การเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On-site

การเปิดเรียนวันแรกสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนในการเรียนและการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ฝ่ายวิชาการโดยมิสจุฑามาศ รัตนาคม ให้รายละเอียดในการเรียน ตารางการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ต่อจากนั้นนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Business Activity เพื่อทบทวนและรื้อฟี้นความรู้ด้านธุรกิจภาษากังกฤษ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต ในช่วงบ่ายทางงานกิจการนักเรียนจัดเกมละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนเพื่อปลุกพลัง สร้างบรรยากาศความเป็นมิตรความเป็นเพื่อน ได้ร่วมกันระดมความคิดไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน ณ สนามตะกร้อ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.15-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาแผนการสอน"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาแผนการสอน" โดยเชิญมิสนฤมล น้อยอิ่ม หนึ่งในคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลมาให้ความรู้ แนวทางการจัดทำแผนการสอน และรูปแบบการพัฒนาแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประชุมบุคลากร โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้นโยบาย แผนการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อจากนั้นหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไปในปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาบุคลากร หัวข้อ "Personality Development for Teachers"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดสัมมนาให้กับบุคลากรหัวข้อ "Personality Development for Teachers" โดยเรียนเชิญภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในการสัมมนาและให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมกับให้ข้อมูลในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ในปีการศึกษา 2565 ต่อจากนั้นคุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม Contest Expert & Personality Trainer ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 46 ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมบุคลิกภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับ Mind-set ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาร่วมให้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ดียิ่งๆขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078