ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประสิทธิ์ ธารทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และมิสจุฑามาศ รัตนาคม ผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 2562 และให้ทราบถึงวิธีการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และอื่นๆ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 มีการสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 2562 กิจกรรมต้อนรับนักเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 พิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะมีในเดือนมิถุนายนนี้ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดวาดภาพในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างและประกวดป้ายนิเทศรณรงค์งดสูบบุหรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2562 เพื่อเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้งานบริหารความเสี่ยงและงานปกครองฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนประกวดป้ายนิเทศความรู้เรื่อง "วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ จึงได้เรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.20 น. ณ ลานหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104