ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าฐานวิชาการของนักเรียนในวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมฐานวิชาการให้กับนักเรียนโดยแต่ละฐานจะให้ความรู้แก่นักเรียนแตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติแล้วยังสนุกสนานเนื่องจากได้ทำงานร่วมกัน นักเรียนทุกคนได้เข้าทุกฐานเวียนกันไปและส่งสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้ให้กับครูประจำชั้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารโรคาเซียง บริเวณหลังคาโค้งและห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (English Spelling Contest) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "Inter-School English Speech Contest 2019" เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบถึงการมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 การให้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 คณะกรรมการได้ปรึกษาและหาแนวทางในการจัดทวิภาคี ความคืบหน้าในการพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น การบริหารจัดการเงินอุดหนุนของนักเรียนในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และเรื่องอื่นๆ ที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078