ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์

ฝ่ายวิชาการโดยงานอภิบาลได้จัดทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์ พระวรสารท่านนักบุญมาระโก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งจัดโดยแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผลการทดสอบมีนักเรียนสอบผ่านได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 คน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 2 คน ท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรที่ได้จากการแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียน โดยมีนายสุเมธ ไชยพัฒน์ ห้อง 1/2 ได้เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวยูมิ มิอุระ ห้อง 2/1 ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และนายอริย์รัช เหมบุตร ห้อง 3/2 ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2561

การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ท่านผู้อำนวยการได้ย้ำถึงแนวทางปฏิบัติของครูต่อการดำเนินงานของโรงเรียน การประสานงานกันระหว่างครูประจำชั้น งานปกครองและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาในการดูแลนักเรียน การประชาสัมพันธ์ในการรับนักเรียนใหม่ การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานได้ให้ข้อมูลของกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีแก่ครูที่เกิดในเดือนธันวาคมและมกราคม ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 15.45-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่ทีมนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise และวิชา Packing โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ นางสาวจุไรรัตน์ แก้วกระจ่าง นายสินชัย ปราการ นางสาวพรประภา ยิ้มวิไล และนายนรุตม์ หนูเขียว จากห้อง 3/2 ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวธนนันท์ อำนาจเจริญศักดิ์ นายสรรพ์สิริ พงษ์จิตปรีอาทร นางสาวศลิษา หัตถกิจจำเริญ นางสาวนัชชา บริบูรณ์ธนา และนางสาวพิศศิณี ไซโต จากห้อง 3/1 ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวธัญรดี เอื้อชลิตนุกูล นายอริย์รัช เหมบุตร นางสาวอัญญานิจช์ เกียรติชัยปรีชา นางสาวชัญญ์ญาณ์ วังไตรรัตน์ และนายสหรัฐ นิลทองคำ จากห้อง 3/2

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอและพู่กันจีน

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอ โดยนายวรชิต ชวนนิยมตระกูล ห้อง 3/3 ได้รางวัลชนะเลิศ นางสาวสิ้วชง โพธิ์นคร ห้อง 1/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวจุฑาทิพย์ ทาคำมา ห้อง 1/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยพู่กัน โดยนางสาวธัญสุดา เชาวนะ ห้อง 3/3 ได้รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิศศิณี ไซโต ห้อง 3/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายญาณิน ยูจิ คากายา ห้อง 1/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104