ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การมาประชุมของผู้ปกครองเพื่อรับผลสอบ การร่วมงานกิจกรรมสัมพันธ์ และเตรียมการในการจัดการแข่งขันหมากล้อมในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน งานโบว์ลิ่งวันที่ 24 พฤศจิกายน และงานเดิน-วิ่งฉลองเอซีซีครบ 80 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ทุกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 และกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1/2561 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 รับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารจัดการจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และฟังแผนการจัดการเรียนการสอนจากมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมถึงรับผลสอบของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช หลังจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนได้รับรางวัลจากกีฬาหลายประเภท เป็นผลงานจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สัมมนาในหัวข้อ "การเตรียมการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2559-2564" โดยเชิญ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรามาให้ความชัดเจนในแต่ละยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ การใช้เครื่องมือประเมินและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้ามีการทดสอบความรู้ของครูและครูสนับสนุน และอบรมโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาหัวข้อ "การโปรแกรมสมองสู่ความสำเร็จ" โดย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104