ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 ฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและบริษัทซีพีออล จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 (Confucius Classroom) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ สติปัญญา และพัฒนาความคิดรวบยอดในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

ท่านผู้อำนวยการให้แง่คิด แนวทางการดำเนินชีวิตในทางที่ดี ที่ทุกคนคาดหวังซึ่งจะต้องมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ จะต้องมีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ขยันหมั่นเพียร สนใจใฝ่รู้ ประหยัดอดออม และไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาด ดังนั้นนอกจากเรียนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย ซึ่งการให้โอวาทแยกเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน นักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน และนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) ของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ สถาปนิกจากบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม และ Graphic Design จากบริษัท Wholeinone ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสร้างห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) ในโอกาสฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคน่าน จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นคู่ชายและทีมชาย ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รุ่นคู่ชายได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ รุ่นทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนายชัชพิมุข วิถีพานิชย์ นายภาวัต โสภณอภิกุลและนายเศรษฐสิริ จันทบุรี โดยมี ม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศเป็นอาจารย์ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104