ข่าวและกิจกรรม

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

สัมมนาคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดย ผศ่.สุดารัตน์ สารสว่าง ในหัวข้อ "อาชีวศึกษาในอนาคต" ผศ.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา ในหัวข้อ ฐานทางธุรกิจยุคใหม่ เครื่องมือที่ควรใช้ในการสอนรวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในการสอน และการทำแผนปฏิบัติการทางธุรกิจ ปิดท้ายด้วย Workshop ในการทำ Webquest โดย ดร.มาลินี ประพิณวงศ์ ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ฝ่ายวิชาการโดยงานบริการวิชาการได้นำนักเรียนชั้นปีที่ 2 ห้อง 2/1 2/2 และ 2/3 ไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษา

การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ ACC ตั้งใจส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคน และขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำหรับโอกาสดีดีที่มีให้กับนักเรียน ACC

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104