ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "การไขปริศนาอักษรจีน" (Chinese Character Challenge Competition) ในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเข้าฐานวิชาการของนักเรียนในวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมฐานวิชาการให้กับนักเรียนโดยแต่ละฐานจะให้ความรู้แก่นักเรียนแตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติแล้วยังสนุกสนานเนื่องจากได้ทำงานร่วมกัน นักเรียนทุกคนได้เข้าทุกฐานเวียนกันไปและส่งสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้ให้กับครูประจำชั้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารโรคาเซียง บริเวณหลังคาโค้งและห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (English Spelling Contest) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "Inter-School English Speech Contest 2019" เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ