ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่ทีมนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise และวิชา Packing โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ นางสาวจุไรรัตน์ แก้วกระจ่าง นายสินชัย ปราการ นางสาวพรประภา ยิ้มวิไล และนายนรุตม์ หนูเขียว จากห้อง 3/2 ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวธนนันท์ อำนาจเจริญศักดิ์ นายสรรพ์สิริ พงษ์จิตปรีอาทร นางสาวศลิษา หัตถกิจจำเริญ นางสาวนัชชา บริบูรณ์ธนา และนางสาวพิศศิณี ไซโต จากห้อง 3/1 ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวธัญรดี เอื้อชลิตนุกูล นายอริย์รัช เหมบุตร นางสาวอัญญานิจช์ เกียรติชัยปรีชา นางสาวชัญญ์ญาณ์ วังไตรรัตน์ และนายสหรัฐ นิลทองคำ จากห้อง 3/2

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอและพู่กันจีน

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอ โดยนายวรชิต ชวนนิยมตระกูล ห้อง 3/3 ได้รางวัลชนะเลิศ นางสาวสิ้วชง โพธิ์นคร ห้อง 1/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวจุฑาทิพย์ ทาคำมา ห้อง 1/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยพู่กัน โดยนางสาวธัญสุดา เชาวนะ ห้อง 3/3 ได้รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิศศิณี ไซโต ห้อง 3/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายญาณิน ยูจิ คากายา ห้อง 1/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์จีนและหมากล้อม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ Chinese Bridge ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยนายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม ได้รางวัลชมเชย รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ประเภท Low Kyu นายวีรวิชญ์ บัณฑิตานุกูล ห้อง 1/1 ได้รางวัลชมเชย นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด ห้อง 2/1 ได้รางวัลชมเชย นายธนัช จารุภัทรชญาดล ห้อง 2/3 ได้รางวัลชมเชย นายเศรษฐสิริ จันทบุรี ห้อง 3/2 ได้รางวัลชมเชย ประเภท High Kyu นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 3/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2561

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสรุปผลกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันวิชการ 2018 ฉลอง ACC ครบรอบ 80 ปี โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้คำชี้แนะ และแนวทางเพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป การเข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078