ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ โดยงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการภายนอก โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์จริงในการใช้ภาษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ตอ่านเพิ่มเติม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ

กิจกรรมการให้บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการให้บริการปรึกษา และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCT) ตามโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัด ซึ่งนักเรียนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมฐาน พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพตามความสมัครใจ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104