ข่าวและกิจกรรม

Counseling Workshop โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน

ศูนย์ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัย และให้เห็นความสำคัญของความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออารีต่อกัน ทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวและในสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Alumni's Talk หัวข้อ "ธุรกิจ Start Up" โดยคุณบัญชา ธรรมารุ่งเรือง

โรงเรียนจัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ "ธุรกิจ Start Up" โดยเชิญคุณบัญชา ธรรมารุ่งเรือง เจ้าของธุรกิจหลายแห่ง มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการในการทำธุรกิจ Start Up ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Alumni's Talk หัวข้อ "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน" โดยคุณอนุวัตร คมกริชวรากูล

โรงเรียนได้จัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 หัวข้อ "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน โดยเชิญคุณอนุวัตร คมกริชวรากูล มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน"

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA 3) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ในหัวข้อ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยเชิญคุณภัทรา ลาภกิตติพาณิช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทาง และวิธีการประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104