ข่าวและกิจกรรม

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกชั้นปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยกันดูแลนักเรียน โดยฝ่ายวิชาการ และงานกิจการนักเรียนได้ร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการเรียนและพฤติกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ส่งครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และสานสัมพันธ์กันของครูโรงเรียนในเครือฯ

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

สัมมนาคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดย ผศ่.สุดารัตน์ สารสว่าง ในหัวข้อ "อาชีวศึกษาในอนาคต" ผศ.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา ในหัวข้อ ฐานทางธุรกิจยุคใหม่ เครื่องมือที่ควรใช้ในการสอนรวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในการสอน และการทำแผนปฏิบัติการทางธุรกิจ ปิดท้ายด้วย Workshop ในการทำ Webquest โดย ดร.มาลินี ประพิณวงศ์ ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ฝ่ายวิชาการโดยงานบริการวิชาการได้นำนักเรียนชั้นปีที่ 2 ห้อง 2/1 2/2 และ 2/3 ไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104