ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - แผนการเรีน B BusinessComputer Courses
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนการเรียน B
ACC Business Prep School
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1
2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 2
2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2
2200-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2
2001-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 2
2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 2
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0
ภาคเรียนที่ 3 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1 1
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2
2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2
2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ 3
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน 1
2212-2118 ภาษาจีน 1 3
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0

ภาคเรียนที่ 4 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000-1204 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 1
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2
2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3
2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 3
2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 1
2204-2109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2
2000-1208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ 1
2212-2119 ภาษจีน 2 3
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0
ภาคเรียนที่ 5 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2204-2007 การเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐานเปิด 3
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื่องต้น 3
2201-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2
2204-2105 โปรแกรมกราฟิก 3
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3
2202-8001 ฝึกงาน 4
2212-2020 ภาษาจีน 3 3
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0

ภาคเรียนที่ 6 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2
2201-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2
2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 3
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2
2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 3
2202-8501 โครงการ 4
2202-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 1
2212-2021 ภาษาจีน 4 3
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104