ACC Academic Team

มิสจุฑามาศ รัตนาคม

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสชาลี อินทร์จันทร์

 

มิสรัตนา มีบุตรภักดี

 

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม

 


มิสจุฑามาศ รัตนาคม

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

มิสกันติชา เอกภักดีโพธา

 

มิสรุ่งนภา มีบุตรภักดี

 

มิสยุพดี ทองเนื้อแข็ง

 

ม.วรพร เขียวสังข์

 


ม.เดชา เกื้อหนุน

 

มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธ์

ที่ปรึกษา

มิส Yu Shuang

ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน


มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย
ACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ
All Rights Reserved.
Assumption Commercial College Website