ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - Faculty

สำนักผู้อำนวยการ

มิสกันติชา เอกภักดีโพธา

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

มิสพจนีย์ วิชาช่าง

 

ม.ทวีเดช สิริโยธิน

 

 


มิสชญาภา บุญเพ็ง

 

 

ห้องเรียนขงจื่อ

มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธ์

ที่ปรึกษา

มิส Yu Shuang

ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน


ม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ

ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย


ACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ