ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - Faculty

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 1


PROGRAM A and PROGRAM C : Class 1/1 and 1/3

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม

ครูประจำชั้น

Ms. Chen Huan

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B : Class 1/2

ภราดากรกวี ยินดีเวท

ครูประจำชั้น

Ms. Li Shihan

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 2


PROGRAM A and PROGRAM C : Class 2/1 and 2/3

Ms. Rosella Severo

ครูประจำชั้น

มิสรุ่นนภา มีบุตรภักดี

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B : Class 2/2

มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ครูประจำชั้น

ม. เดชา เกื้อหนุน

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 3


PROGRAM A and PROGRAM C : Class 3/1 and 3/3

M. Asriel Madulin

ครูประจำชั้น

ม. วรพร เขียวสังข์

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B : Class 3/2

มิสณัฐสุดา เจริญเกียรติบวร

ครูประจำชั้น

Ms. GLENDALE Wilson

ครูผู้ช่วย